Stegeholmshälsan Logga 50x12,5mm

  Våra tjänster 

Stegeholmshälsan har i mer än 30 år utvecklat och levererat företagshälsovård. Våra kunder omfattas av företag med allt från egenföretagare till organisationer med mer än 9000 anställda.

Vi arbetar i ett certifierat kvalitetssystem där tjänsteutbud och resursutnyttjande anpassas till den enskilda kundens behov.
Våra medarbetare arbetar som företagssköterska, företagsläkare, sekreterare, arbetsmiljöingenjör, ergonom, psykolog och beteendevetare.

Rehabilitering

Våra tjänster inom rehabilitering hjälper företaget att i ett tidigt skede stödja medarbetare på väg in i ohälsa samt rehabilitera de som redan drabbats.

Stegeholmshälsan arbetar för att medarbetarna så fort som möjligt ska komma åter i arbete. Vi erbjuder stöd både till chefer och medarbetare i rehabiliteringsprocessen bl.a genom så kallade Trepartsmöten, individuella rehabiliteringsplaner, avstämningsmöten med Försäkringskassan och den behandlande läkaren, stöd av psykolog, ergonom och beteendevetare.

Som sammanhållande rehabiliteringskoordinator fungerar i första hand kundföretagets "egen" företagssköterska.

Hälsovård/Friskvård

Vi arbetar med att ta vara på och förstärka det friska i företag och organisationer. Genom att analysera och identifiera riskfaktorer, påvisa samband mellan hälsa, livsstil och arbetsliv medverkar vi till ett friskare arbetsliv. För detta använder vi oss bl.a. av Hälsoprofilbedömning med konditionstest, Klimatprofil, Chefscoachning och Hälsoundersökning vid nyanställning.

Stegeholmshälsan utför även riktade medicinska kontroller i syfte att uppfylla lagkraven för medicinska kontroller i arbetslivet.

Vaccinationer

Vid utlandsresa kan vi hjälpa till med information och reseråd för varje enskilt land, och vi kan ge de vanligaste vaccinerna inför din utlandsresa.
Utöver detta erbjuder vi olika vaccinationer som du kan behöva i ditt arbetsliv.

Arbetsmiljö

Att arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön ger inte bara en säkrare arbetsplats utan även lägre sjuktal och därmed en möjlighet till produktionsökning.

Stegeholmshälsan ser arbetsmiljön utifrån helheten av både fysiska och psykosociala faktorer. Vi kombinerar mätningar, skyddsronder, ergonomiska konsultationer med områdesspecifika utbildningar.


Stegeholmshälsan erbjuder kompetens för yrkeshygieniska mätningar  av bl a buller och damm. Kontakta oss på info@stegeholmshalsan.se för vidare information.
 

På Arbetsplatsen

Stegeholmshälsan arbetar mycket ofta på plats hos kundföretagen med hälsovård, rehabilitering och Systematiskt Arbetsmiljö-arbete.
Även utbildningar genomförs hos kundföretagen.

Det kundnära arbetssättet gör att vi har ingående kunskap om kundföretagens organisation och medarbetare. Därmed kan vi erbjuda tjänster och lösningar anpassade för ditt företag.